Geplaatst op Geef een reactie

Privacy verklaring

Dierenwebshop gelooft dat de bescherming van de privacy op het Internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het Internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy.

Dierenwebshop zal de gegevens over haar bezoekers en/of klanten behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Alle persoonlijke informatie die u aan Dierenwebshop doorgeeft zal enkel gebruikt worden voor intern gebruik om uw vragen en/of bestellingen op een efficiënte manier te verwerken en voor onze eigen promoties. U heeft het recht tot inzage van deze gegevens en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen.

Dierenwebshop zal nooit persoonlijke of individueel te identificeren gegevens over haar bezoekers en/of klanten aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Geplaatst op Geef een reactie

Werking winkel

Uw account

Waarom een eigen account?

Als u de eerste keer bij onze shop bestelt wordt u gevraagd uw personalia en uw adresgegevens in te vullen. Dit zal u bij iedere shop moeten doen teneinde uw bestelling te kunnen verzenden. 

Bij de Dierenwebshop wordt deze informatie bewaard in een database die beveiligd is met uw unieke password. Het voordeel hiervan is dat u de volgende keer dat u een bestelling doet u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Een ander voordeel is dat uw bestelinformatie altijd door u alleen opvraagbaar zijn. Zo kunt u altijd de status van uw bestelling zien en informatie over oude bestellingen opvragen. 

Ook heeft u toegang tot een eigen adresboek. U hoeft pas in te loggen als u daadwerkelijk gaat bestellen.

Ik ben mijn password vergeten, wat nu?

Dat is geen probleem. Via de link password vergeten op het login scherm kunt u een nieuw password laten mailen.

Dit password is automatisch aangemaakt door onze shopsoftware. U kunt dit nadat u weer ingelogd bent altijd wijzigen.

Hoe verander ik mijn password?

Als u om welke reden dan ook een ander password wenst dan kunt u dit zelf wijzigen. 

Nadat u ingelogd bent klikt u op mijn gegevens links in Het menu service. Hiermee krijgt u uw accountgegevens op uw scherm en kunt u onderaan een nieuw password intoetsen.

Het winkelmandje

Wat doet het winkelmandje?

Het winkelmandje is een geheugen voor produkten die u tijdens het surfen door onze shop heeft toegevoegd. U kunt altijd produkten wissen of het aantal veranderen. U klikt hiervoor op mandje rechts-bovenin uw beeld. 

U krijgt dan een overzicht van alle produkten die in uw mandje zitten met voor iedere regel een mogelijkheid het artikel voor verwijderen te markeren en/of het aantal te veranderen. Is alles naar wens klik dan op bevestig. U kunt nu weer verder winkelen, of afrekenen.

Moet ik eerst inloggen?

Nee dit hoeft niet. Als u nieuwe klant bent en u heeft al produkten in uw mandje dan wordt dit onthouden door het shopprogramma. Logt u daarna in dan worden deze produkten van uw bezoekersmandjeoverheveld naar uw vaste klanten mandje.

Op het inlogscherm wordt aangegeven of uw mandje reeds produkten bevat. Indien u niet afrekent wordt de inhoud van uw mandje bewaard tot uw volgende bezoek. Ook hier wordt u attent op gemaakt via het inlogscherm.

Het adresboek

waarom een adresboek?

Het adresboek is een zeer handige optie van onze shop. U kunt hierdoor maximaal 5 adressen van vrienden of kennissen bewaren. U kunt natuurlijk ook meerdere afleveradressen van uzelf opgeven. Is iemand bijvoorbeeld jarig dan kunt u een bestelling laten afleveren op het huisadres van de jarige. U dient dan als betaalmethode vooruitbetalen te gebruiken. U vind uw adresboek onder uw accountgegevens via de link mijn account. U kunt adressen altijd wijzigen of wissen. 

Ordergegevens en statussen

Welke gegevens kan ik opvragen over mijn orders?

U kunt online informatie opvragen over uw bestellingen. Daarvoor dient u altijd ingelogd te zijn. U gaat hiervoor naar mijn gegevens en klikt hierna op orderhistorie. Op uw scherm verschijnen alle bestellingen die u tot dat moment bij ons heeft gedaan. Achter iedere orderregel ziet u de status waarin de order op dat moment verkeert.

Onderstaande statussen zijn mogelijk:

• ontvangen (uw order is ontvangen)

• in behandeling (uw order wordt behandeld)

• betaling ontvangen (uw betaling is binnen, order wordt zsm uitgeleverd)

• ophalen (u heeft aangegeven dat u de artikelen komt ophalen)

• afgehandeld (uw order is uitgeleverd)

• backorder (uw bestelling of een gedeelte hiervan is niet voorradig en wordt zsm opgestuurd)

• geannuleerd (uw order is onvolledig of ongeldig en kan niet behandeld worden)

Bevestiging

Na plaatsing van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.

Heeft u deze bevestiging binnen 1 uur niet ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Geplaatst op Geef een reactie

Klantenservice

Bedrijfsgegevens

KaJo’s
Wijngaard 32
3446 WB Woerden

Magazijn/showroom

Bierbrouwersweg 27d
3449 HW  Woerden
Alleen op afspraak!

Onze gegevens:

KvK nr: 30193154
B.T.W. nr: NL001987038B39

Bank- en girorekening

Bank: ABN-AMRO t.n.v. KaJo’s te Woerden
IBAN code: NL69ABNA0404686907
BIC code: ABNANL2A

Hoe is KaJo’s.nl te bereiken?

Via email 24 uur per dag: info@kajos.nl

Mail beantwoorden wij 2 á 3 keer per dag. Mocht het voorkomen dat u geen antwoord ontvangt, kan het zijn dat deze door uw provider als spam wordt gezien. 

Als alternatief mailadres kunt u gebruik maken van: service.kajos@gmail.com of via het contactenformulier op de site: 

Kunnen we u ook per telefoon bereiken?

Ja, via telefoonnummer 06 4320 4882 echter door het ontvangen klanten / verwerken van orders / bezoek aan klanten of bezoek aan leveranciers zijn wij telefonisch niet altijd bereikbaar. 

Per post via onderstaand adres:

KaJo’s
Wijngaard 32
3446 WB Woerden

U kunt hier ook uw bestelde artikelen ophalen (na afspraak)

Geplaatst op Geef een reactie

Algemene voorwaarden

KaJo’s is gevestigd op: 

Wijngaard 32, 3446 WB te Woerden
Email: 24 per dag via email info@kajos.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. KaJo’s: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Afnemer: wederpartij van KaJo’s handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KaJo’s en afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KaJo’s en op alle met afnemer van producten van KaJo’s gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van KaJo’s. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat KaJo’s de bestelling in behandeling heeft genomen. De overeenkomst kan, nadat deze in behandeling is genomen, niet meer geannuleerd worden.

3.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KaJo’s  gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij

3.3 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor afnemer. KaJo’s heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.4 Na het plaatsen van de bestelling wordt z.s.m. een bevestiging naar afnemer gemaild. 

3.5 KaJo’s is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de KaJo’s met afnemer.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle getoonde prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.

4.2 De prijzen luiden in Euro, exclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is KaJo’s bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.5 KaJo’s is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: afnemer kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL69ABNA0404686907 t.n.v. Kajo’s te Woerden, met vermelding van het factuurnummer/ordernummer.
b. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Ideal (Nederland) en Bancontact/Mr Cash (België) voldoen.

5.2 In geval van wanbetaling van de afnemer draagt KaJo’s na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.

5.3 Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

5.4 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van afnemer.

5.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door KaJo’s vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door afnemer. 

6.2 Alle leveringen van KaJo’s worden bezorgd door POSTNL (brievenbuspost) en DPD, GLS of POSTNL (pakketten). 

6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van afnemer. KaJo’s regelt de wijze van verzending. 

6.4 KaJo’s levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.

6.5 Verzending vindt plaats in de gestelde termijn zoals aangegeven onder Verzenden en retourneren. 

6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen / anders vermeld op website. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal KaJo’s de afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan KaJo’s (indien afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de afnemer dit binnen 2 dagen aan KaJo’s melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van KaJo’s aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht

7.1 Afnemer heeft het recht binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Dit is alleen geldig indien een artikel kapot is of niet naar behoren werkt. Overige artikelen kunnen NIET geretourneerd worden. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door KaJo’s, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden geweigerd.

Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door de KaJo’s vergoed. Wij hanteren hiervoor de tariefwijzer volgens POSTNL.

7.2 Afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met KaJo’s indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. 

7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt KaJo’s de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.4 Wanneer de door KaJo’s afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, video’s, CD-rom’s, fluiten en verzorgingsproducten incl. anti- vlooien en tekenmiddelen. Tevens is het retourneren van maatwerk, o.a. adrespenningen en artikelen met een eigen foto niet mogelijk.

7.6 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van afnemer. KaJo’s adviseert afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8 Garantie

8.1 KaJo’s garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan KaJo’s afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. 

8.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel worden alleen vergoed door KaJo’s indien het defect valt onder garantie. Let op: KaJo’s is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij KaJo’s worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.4 KaJo’s zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan.

8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
d. KaJo’s niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van KaJo’s met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. 

9.2 Afnemer vrijwaart KaJo’s voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan KaJo’s toerekenbaar is.

9.3 KaJo’s is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.4 Indien KaJo’s in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht

10.1 KaJo’s en afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop KaJo’s geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 KaJo’s is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a: afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b: na het sluiten van de overeenkomst KaJo’s ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

11.2 Voorts is KaJo’s bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 13 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Geplaatst op Geef een reactie

Routebeschrijving

Routebeschijving naar KaJo’s Woerden

KaJo’s Woerden

Wijngaard 32
3446 WB Woerden

 • U neemt op de A12 afrit 14 Woerden
 • U gaat onderaan de afslag rechtsaf
 • Voorbij de BP-tankstation gaat u de tweede stoplicht rechts
 • De weg rijd u rechtdoor en maakt een slinger naar rechts en dan links.
 • Aan het einde van deze weg gaat u linksaf (Retsinagaard)
 • En weer direct linksaf (Wijngaard).
 • Deze weg doorrijden en met de bocht mee naar rechts.
 • Aan de rechterkant op nummer 32 zijn wij gevestigd.

Wij werken vanuit huis en dus is alleen bezoek op afspraak mogelijk.

Geplaatst op Geef een reactie

Privacy verklaring

KaJo’s gelooft dat de bescherming van de privacy op het Internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het Internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy.

KaJo’s zal de gegevens over haar bezoekers en/of klanten behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Alle persoonlijke informatie die u aan KaJo’s doorgeeft zal enkel gebruikt worden voor intern gebruik om uw vragen en/of bestellingen op een efficiënte manier te verwerken en voor onze eigen promoties. U heeft het recht tot inzage van deze gegevens en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen.

KaJo’s zal nooit persoonlijke of individueel te identificeren gegevens over haar bezoekers en/of klanten aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Geplaatst op Geef een reactie

Verzenden en retourneren

Bezorging.

Wij bezorgen uw bestelling door geheel Nederland, België en Duitsland.

Verzending vindt in de regel plaats binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van uw betaling mits alle artikelen op voorraad zijn.
Zijn niet alle artikelen op voorraad? Dan hanteren wij een levertijd van 1-3 weken.
Wij bestellen in ieder geval iedere maandagochtend vroeg bij onze leveranciers.
Indien wij uw bestelling voor zondag 17.00 uur hebben ontvangen, zullen wij uw bestelling mee bestellen bij onze leveranciers.

U krijgt een email zodra uw bestelling wordt verstuurd.
Bezorging is afhankelijk van het gewicht en wordt voor het afrekenen getoond.

De volgende tarieven worden gebruikt:

Brievenpost:

 • 1-49 gram: € 2,25
 • 50-100 gram: € 3,25
 • 100-499 gram: € 4,50

Pakketpost via VCP Logistics:

 • tot 20kg: € 6,75
 • 20-39kg: € 7,25
 • 40-59kg: € 7,75
 • 60-79kg: € 8,25
 • 80-99kg: € 8,75

Voor België gelden de volgende verzendkosten:

Brievenpost:

 • 1-49 gram: € 4,75
 • 50-100 gram: € 4,75
 • 100-350 gram: € 8,00
 • 350-499 gram: € 10,00

Pakketpost via DPD:

Helaas is verzending via VCP momenteel niet mogelijk voor België.
Zodra dit wel mogelijk is zullen wij de prijzen aanpassen.

 • tot 20kg: € 7,95
 • 20-39kg: € 15,90
 • 40-59kg: € 23,85
 • 60-79kg: € 31,80
 • 80-99kg: € 39,75

Andere landen op aanvraag

Retouren:

Het kan ooit eens voorkomen dat u een product wilt retourneren. Dit kan binnen 7 dagen na aflevering (particulieren) en 2 dagen (zakelijk), mits de geleverde artikelen in een ongeopende verpakking, en onbeschadigd zijn.
In de Algemene Voorwaarden vindt u aan welke vereisten u moet voldoen.

Let op: de kosten van de retourzending komen voor uw eigen rekening. Neem altijd eerst even contact met ons op als u iets wilt retourneren.

Geplaatst op Geef een reactie

Bestellen en betalen

Winkelwagen

Om te kunnen bestellen moet u de gewenste artikelen in de winkelwagen leggen. Dit doet u door op de knop In Winkelwagen te klikken. In uw winkelwagen kunt eventueel de hoeveel van dit artikel nog wijzigen. U kunt zoveel artikelen in de winkelwagen plaatsen als u wilt.

Afrekenen

Als u alle artikelen die u wilt in de winkelwagen hebt, kunt u naar de kassa gaan. U geeft aan hoe u uw bestelling wilt verzenden. Klik daarna op volgende. 

Verzendadres

U vindt u uw standaard afleveradres maar ook kunt u hier een ander afleveradres opgeven.

Verzendmethode

In het volgende scherm ziet u de verzendmethode. U kunt kiezen uit bezorgen door DPD/PostNL of ophalen op ons adres in Woerden.

Tevens dient u hier akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

Betaalmethode

Hier kiest u de betaalmethode. Kiest u voor een overschrijving (vooruit betalen) dan vindt u in onze orderbevestiging onze bankgegevens. De orderbevestiging wordt u per mail toegezonden. Daarnaast kunt u betalen via Ideal voor Nederland of Bancontact/Mr Cash voor België.

U dient ten aller tijde uw bestelling vooruit te betalen.

Afronden

Hier vindt u een samenvatting van uw bestelling. Onderaan vindt u de knop bestellen. U kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen in uw bestelling. Pas als u drukt op bestellen doet u de aankoop. Zodra u op bevestigen drukt komt de bestelling in ons systeem en krijgt u een orderbevestiging. U kunt daarna weer verder gaan met winkelen of uitloggen.

Bank- en girorekening
IBAN code: NL69ABNA0404686907
BIC code: ABNANL2A
t.n.v. KaJos

Bevestiging

Na plaatsing van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.

Heeft u deze bevestiging binnen 1 uur niet ontvangen, neem dan contact met ons op. Waarschijnlijk is het opgegeven mailadres foutief.